SLUŽBY » Kontroly a čištění spalinových

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ


Čištění komínů je zprůchodnění komínového průduchu, a to mechanickým odstraněním vrstvy sazí a kondenzátů,
které se vlivem provozu spotřebiče uchytily na vnitřní straně spalinové cesty. Tímto se dosáhne původní světlosti
průduchu,  který   zajišťuje  bezpečný  odvod  spalin  d o volného  ovzduší. Pravidelné  čištění  zamezuje  snížení
účinnosti   spalinové   cesty.   Jednovrstvé   komíny    čistíme klasickým způsobem,  u  vyvložkovaných   komínů
používáme nářadí z materiálů nepoškozujících vnitřní vložky a tím jejich snižování životnosti.

Proč kontrolovat a čistit?
U   spotřebičů  na   pevná paliva  dochází k  nedokonalému  spalování paliva, tyto spaliny obsahují uhlík, který se
usazuje  na   vnitřní stěně  komínu a je hořlavý. Při  špatném, nebo  vůbec  žádném  čištění  může dojít k zahoření
těchto  nanesených   sazí. Teplota  v  komíně může dosáhnout  až 1100 °C. Takto  vysokou  teplotou komínového
požáru   často dochází  k  popraskání  komínového  pláště  a  následně  rozšíření  ohně  na  celý dům. Po vyhoření
komínu  je  vždy  nutné  provést  revizi  komínu  pomocí  inspekční  kamery. První příznaky ucpání komína lehce
poznáte sami podle toho, že komín tzv. netáhne.

Od 1. 1. 2011 - čištění   spalinové  cesty,  sloužící  pro  odtah  spalin  od spotřebiče  na pevná paliva o jmenovitém
výkonu do 50 kW včetně, je  možné  provádět  svépomocí. Každé  čištění  svépomocí  se musí z apsat  do požární
knihy nebo jiné dokumentace. Kominík přijde pouze 1x do roka na kontrolu.

Jak často kontrolovat a čistit?
viz Tabulka lhůt kontrol a čištění (soubor PDF).