SLUŽBY » Výchozí a periodické revize

REVIZE A POSUZOVÁNÍ KOMÍNŮ


Provádíme  revize  komínů  a  spalinových  cest,  jak  výchozích  před  uvedením  spalinové  cesty  do  provozu, tak
periodické u stávajících objektů.

Revizní  a  kontrolní  zprávy  jsou   prováděny  jako   součást   kompletního  zhodnocení  celé  spalinové  cesty,  od
spalinového hrdla spotřebiče, po  ústí  komína, včetně  připojení  spotřebiče,  posouzení  stavební  části,  funkčnosti
celého komínového tělesa, bezpečného provozu a odvodu spalin do volného ovzduší.

a) Zpráva o provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty
Periodická kontrola spalinové cesty (možnost s kamerovým systémem a fotodokumentace stavu komína) s vydáním
zprávy. Provádí se 1x do roka (platnost je 12 měsíců).

Vzor zde:

b) Výchozí revizní zpráva
Při  vyhotovení  nové  spalinové cesty nebo při připojování či výměně spotřebiče, je  nutné  tuto zprávu vystavit dle
ČSN 734201/2010 (kolaudace, před připojením nového spotřebiče, při výměně spotřebiče, výstavba nové nadstřešní
části komína, vložkování)

Vzor zde: